Dagligdagen

Bliv klogere på dagplejerens arbejde, den pædagogiske læreplan, sundhed for dit barn, legestue, eller overgangen til børnehave.

Luk alle
Åben alle

Tilsyn

Tilsyn af institutionen

Faaborg-Midtfyn Kommune skal i følge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagpleje. I 2021 er der gennemført en kvalitetsmåling og tilsyn med dagplejen. Kvalitetsmålingen er et styringsværktøj, der skal sikre udvikling af fortsat høj kvalitet i dagplejen. I konklusionen skal tilsynet vurdere hvorvidt institutionen har et tilfredsstillende eller mindre tilfredsstillende resultat. Den samlede vurdering er, at Dagplejen har et tilfredsstillende resultat.

Tilsyn af dagplejere

Teamlederen fører tilsyn hos hver enkelt dagplejer og er ansvarlige for den pædagogiske udvikling i Dagplejen. Dagplejen har udviklet et tilsynskoncept til dagplejens lovpligtige uanmeldte og anmeldte tilsyn.

Tilsynet sker i henhold til Dagtilbudsloven § 5. Tilsynet skal sikre:

 • At dagplejens praksis, såvel i hjemmet som i legestuen, er i overensstemmelse med både lovgivning, læreplanen, den sammenhængende børnepolitik, handleguide, samt dagplejens aftalemål for indeværende år.
 • At dagplejeren har de fornødne kvalifikationer til udførelsen af opgaverne
 • At metoder, aktiviteter mv., sker indenfor forsvarlige og betryggende rammer.
 • At dagplejeren formår at etablere en anerkendende og kærlig relation med de enkelte børn.

Tilsynet foregår i dagplejehjemmet fra kl. 10-13. Der er 3 faser i tilsynet:

 1. Dialogen
 2. Referatet som teamlederen udarbejder på baggrund af dialogen.
 3. Fælles opsamling, så der er enighed om referatet.

Referatet udfyldes på hvert tilsynsbesøg.
Teamlederen mailer skemaet til dagplejeren, når tilsynsbesøget er afsluttet. Teamlederen og dagplejer har dermed alle tilsynsskemaer elektronisk.
Det udfyldes ét skema ved tilsynsbesøg i hjemmet ved hvert tilsyn, ét andet skema ved tilsyn i legestuen som udfyldes en gang pr. år.

Dagplejen skal gennemføre følgende tilsyn årligt. Der er 5 tilsynsbesøg fordelt mellem dagplejehjemmet og legestue. Det ene tilsynsbesøg i dagplejehjemmet er uanmeldt.

 

Tidlig forebyggende indsats af børn

Dagplejen har stor opmærksomhed på hvert enkelt barns trivsel og udvikling, da tidlig indsats har stor betydning for barnets senere barndom og fremtidige liv.

Dagplejen arbejder målrettet med tidlig forebyggende indsats og målet med den tidlige forebyggende indsats er primært, at forebygge sociale problemer, sygdomme og andre vanskeligheder, der kan få negative konsekvenser for barnets udvikling og trivsel.

Dagplejen er det primære pasningstilbud og dermed det første dagtilbud i mange børns liv. Derfor har Dagplejen et særligt ansvar overfor børnene og forældrene, når vi taler om at sikre børnenes trivsel og udvikling. 

Pædagogisk læreplan

For at sikre dit barns alsidige udvikling arbejder vi med udgangspunkt i den ' Ny styrkede pædagogiske læreplan' .

I dagplejen arbejder vi ud fra 6 læringstemaer:

 1. Social udvikling
 2. Kommunikation og sprog
 3. Krop, sanser og bevægelse
 4. Natur, udeliv og science
 5. Kultur, æstetik og fælleskab
 6. Alsidig personlig udvikling

Alle vores dagplejere er særligt uddannede i at skabe udviklende læringsmiljøer for alle børn. Din dagplejer arbejder systematisk og målrettet med dit barns udvikling og læring gennem pædagogiske aktiviteter, som både tager afsæt i børnegruppens sammensætning og det enkelte barns ressourcer og behov. I Dagplejens pædagogiske læreplan giver vi dig et indblik i, hvordan vi løbende arbejder med at skabe en tryg, anerkendende og lærerig børnekultur, som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.

Din dagplejer beskriver sit arbejde i en læringsmodel, som er dagplejerens arbejdsredskab med at understøtte dit barns udvikling.

Uddannelse og kurser

Fra 2021 og frem arbejder vi i dagplejen intensivt på at tilbyde uddannelsesforløb eller kurser til vores dagplejere. Eksempler på kurser er "Barnets første 1000 dage el. ' Uddannelse for erfarne dagplejere'  med flere underlæggende temaer og forløb. 

Mad


Dagplejen er stedet, hvor gode madoplevelser og vaner skabes tidligt. I fællesskabet sker der udvikling, og mad og måltider er en fantastisk læringsarena. Det, at nyde et fælles måltid i børnefællesskabet og med sin dagplejer, er med til at skabe grobund for gode madvaner. I dagplejen har vi en mad og måltidspolitik.

Mad skal være sund og nærende, den skal være af god kvalitet, og den skal smage godt. Når vi spiser varieret bidrager det til:

 • At man får vitaminer og mineraler
 • At man får energigivende næringsstoffer
 • At man får mulighed for forskellige smagsoplevelser
 • At man oplever forskellige konsistenser
 • At man oplever de flotte farver, der er i maden
 • At nysgerrigheden bliver pirret
 • At man udvikler sanserne
 • At man udvikler finmotorikken


Dagplejen er med til at dække op til 70 procent af barnets daglige energibehov, og dagplejen har derfor fokus på både maden og på de gode rammer omkring måltidet. Der er god tid til at smage, lugte, føle og få bragt alle sanser i spil.

I dagplejen er vi bevidste om de pædagogiske handlinger, der sættes i værk, og det er centralt for, at det bliver en god oplevelse for barnet. Vi arbejder derudover med madmod, madglæde og maddannelse i de 6 områder i de pædagogiske læreplaner. Er der allergi, sygdomme eller andre særlige hensyn, som jeres dagplejer skal være opmærksom på, så tilrettelægger I sammen med dagplejer jeres barns mad.

Mad og måltidspolitikken lægger stor vægt på måltidet er hyggeligt og med fokus både på barnets læring og indholdet af maden: 

 • Maden skal være af god kvalitet. Grøntsager og frugt følger årstidens gang, så der så vidt muligt kan handles danske varer.
 • Barnet tilbydes mad der er tilpasset barnets alder og udvikling.
 • Har barnet allergi skal forældrene selv medbringe den mad til barnet, der ikke er en del af en almindelig husholdning. Oftest er det sådan at forældre og dagplejer aftaler dette, så dagplejer kan tilpasse sine valg af indkøb og forældrene har noget med. (Forældrene skal huske det hele i gæstepleje).
 • Barnets religion og deraf forbud mod nogle fødevarer skal respekteres og der findes alternativer.
 • Alle børn op til 1 år tilbydes modermælkserstatning i dagplejen.
 • Der er ikke sukkerforbud i dagplejen, men al sukkerholdig mad skal begrænses meget, og kun gives ved meget særlige lejligheder.

Sygdom

Vores dagplejere har viden om sundhed og sygdom fra

Sundhedsstyrelsen

Sundhed.dk 

 

Ved smitsomme sygdomme følger dagplejerne sundhedsstyrelsens anbefalinger:

Det gode samarbejde

Det er vigtigt for os at du som forælder føler dig tryg ved at aflevere barnet el børn i dagpleje hos vores dagplejere. Det er derfor en del af dagplejernes daglige arbejde at skabe en god relation til forældrene til barnet. Derudover gør teamledere og administrationen sit bedste for at du får en god oplevelse.  

 

Gæstepasning 

Vi er klar over at det mest trygge sted for dit barn er at være fast hos sin dagplejer. Men hvis din dagplejer er syg, holder fri el andet tilbydes dit barn en gæstepasning. 

Vi planlægger altid gæstepasning ud fra hvor dit barn tidligere har været i gæstepasning eller prioriterer at barnet passes hos en dagplejer i det samme område, hvor din faste dagplejer bor.

Det har derfor en høj prioritet for os at efterkomme dette. I nødstilfælde er det desværre ikke muligt og derfor gæsteplaceres barnet hos en anden dagplejer. 

Hvad sker der når mit barn skal i gæstepasning?

Hvis din dagplejer er syg, bliver du ringet op om morgenen, straks efter at din dagplejer har sygemeldt sig, hvor du bliver tilbudt gæstepasning til dit barn. Dit barn bliver tilbudt gæstepasning hos en dagplejekollega. Hvis du vælger anden løsning end gæstepasning, kontakter vi dig, når din dagplejer arbejder igen. Ferie, kurser og andet bliver tilrettelagt sammen med din dagplejer.

Det er vigtigt, at du altid har din telefon tændt, så vi har mulighed for at komme i kontakt med dig.

Legestue

Din dagplejer er en del af en legestuegruppe sammen med andre dagplejere. Dagplejerne samles i legestue to gange om måneden, her lærer dit barn andre børn at kende og laver sjove aktiviteter ud fra  udvalgte læreplans temaer.

Både dagplejere og børn får stor glæde af at deltage i legestuen. Dagplejeren får faglig sparring med kollegaer, arbejdet med læreplanen, samt muligheden for at lave aktiviteter med fx de store børn for sig.

For børnenes vedkommende er det vigtigt at øve sig i at være i en større gruppe med flere forskellige børn. Barnet øver sig i at kunne begå sig i andre sammenhænge, end de helt små og nære, og det er godt i forhold til at skulle i børnehave.
Desuden får barnet i legestuen mulighed for at stifte bekendtskab med andre voksne, og måske er det en af dem barnet skal i gæstepleje hos.

Biblioteker

Vores dagplejere besøger ofte det lokale bibliotek med børnene, hvor der er aktiviteter eller mulighed for at se og læse højt for børnene. 

Derudover har flere af vores legestuer indrettet et Dagplejebibliotek med bøger fra biblioteket.

Dagplejebiblioteket består også af nogle røde bogposer, som dagplejerne kan tage med hjem og kigge i sammen med børnene.

Formålet med Dagplejebiblioteket er, at alle børn får kendskab til bøger ved at have mange forskellige bøger omkring sig, som de selv kan bruge og at børnenes sproglige udvikling styrkes ved, at dagplejerne laver dialogisk læsning. Bøgerne og bogposerne bliver skiftet én gang om året, så der kommer nye spændende bøger at kigge i.

Dagplejen har prioriteret at lave Dagplejebiblioteker i de områder, hvor dagplejerne bor langt fra et bibliotek. Følgende steder har dagplejebiblioteker:

 • Allested
 • Brobyværk/Nr. Broby
 • Horne
 • Kværndrup
 • Nr. Søby

Afslutningssamtale

For at sikre "den røde tråd" gennem dit barns liv, læring og udvikling afholder dagplejer en afslutningssamtale med dig for at skabe en optimal og tryg overgang til børnehaven for dit barn. Her har vi fokus på dit barns udvikling inden for sprog, motorik, personlige og sociale kompetencer.

Du bliver derfor tilbudt en afslutningssamtale sammen med din dagplejer. Afslutningssamtalen foregår ca. 3 måneder før dit barn starter i børnehave. Du og din dagplejer udfylder en overgangsbeskrivelse, som du afleverer i dit barns børnehave. Du og din dagplejer aftaler, hvornår I holder samtalen - dog helst i middagsstunden, så der er roligt, rart og rum for en god samtale. Du kan forvente at samtalen varer max 1 time.

Åben lågedage

Åben lågedag er et samarbejde mellem dagplejen og daginstitutionerne. Åben lågedage skal forberede dagplejebørnene på livet som børnehavebørn.

Formålet med åben lågedagene er, at forberede dagplejebørnene på opstart i daginstitution ved at øge deres kendskab og fortrolighed til livet som børnehavebørn.

Åben lågedage er et samarbejde mellem Dagplejen og daginstitutionerne, hvor alle dagplejere og deres dagplejebørn, besøger én daginstitution et par gange om året.

Tilbagemeldinger fra dagpleje og daginstitutioner viser:

 • At mange dagplejebørn både har udviklet et større kendskab og et positivt tilhørsforhold til livet i en daginstitution.
 • At der har været afholdt strukturerede lege- og læringsaktiviteter for både dagpleje- og børnehavebørn, som har stimuleret børns læring og udvikling.
 • At dagplejerne har følt sig velkomne og har haft mulighed for faglig sparring.
 • At samarbejdet og kontakten mellem dagplejere og daginstitutioner er styrket flere steder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

 

 

Dagplejen

Østerågade 40
5672 Broby

Telefon 72 53 43 00

Skriv sikkert til os

Telefontider
Man-fredag kl. 10.00-12.00