Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægt for Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring. 

Lederen af Dagplejen er aftaleholder, og der arbejdes ud fra det af kommunen udarbejdede koncept for aftalestyring og de udarbejdede spilleregler for dialogbaseret aftalestyring. 

Driften af Dagplejen reguleres således at nærværende styrelsesvedtægt og den dialogbaserede aftale, som indgås mellem Dagplejen leder som aftaleholder og fagsekretariatet. Dialogen omkring udarbejdelse af aftaler for fagområdet og for den enkelte aftaleholder foregår blandt andet på ledermøder og i forbindelse med årlige statussamtaler. 

Lovgrundlag

1. I henhold til dagtilbudslovens § 14 skal der oprettes forældrebestyrelse i den kommunale dagpleje. 

2. Kommunens mål og rammer for børnenes ophold i dagtilbud efter dagtilbudsloven fremgår af 

 • Kommunens sammenhængende børnepolitik
 • Handleguide for børn og unge
 • Aftale indgået mellem dagtilbuddet og fagchefen for Dagtilbud-Børn, jf. spilleregler for dialogbaseret aftalestyring. 

Formål

3. Dagplejens formål er at være dagtilbud for børn i alderen 0-2 år og 11 måneder.

Forældrebestyrelsen

4. Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af dagtilbuddet indenfor dagtilbudslovens bestemmelser og de må og rammer, som kommunen har fastsat. 

Valg til bestyrelsen

5. Forældrebestyrelsen består af

 • 7 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i dagplejen
 • 4 repræsentanter valgt at og blandt de fastansatte medarbejdere i dagplejen - repræsentanterne fordeles med 3 dagplejere og 1 pædagogisk supervisor. 

6. Det er af Kommunalbestyrelsen i henhold til dagtilbudsloven besluttet, at medarbejderrepræsentanterne har stemmeret i bestyrelsen. 

7. Der vælges 5 suppleanter for forældrerepræsentanterne og 3 suppleanter for medarbejderrepræsentanterne. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Suppleanterne indtræder i forældrebestyrelsen, når et ordinært medlem udtræder af forældrebestyrelsen. Suppleanterne indtræder i rækkefølge efter stemmeantal ved valget. 

8. Forældrerepræsentanterne i forældrebestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et forældremøde (generalforsamling), som afholdes mellem 1. april og 1. maj. Valget indkaldes af den siddende forældrebestyrelse. I lige år vælges 3 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. I ulige år vælges 4 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. 

9. Valgperioden begynder umiddelbart efter valget og løber i 2 år til nyvalg har fundet sted. 

10. Medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelsen og suppleanter for disse vælger på et personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i dagplejen bortset fra ledelsen. Medarbejderrepræsentanterne skal være valgt, inden forældrebestyrelsen vælges. 

Valgbarhed og valgret

11. Forældre med børn i dagplejen er valgbare og har valgret til forældrebestyrelsen. Ved forældre forstås de personer, der på valgtidspunktet har del i forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i dagplejen, samt personer der har den faktiske omsorg for barnet. Herved forstås:

 • Personer, der har et barn boende hos sig i døgnpleje efter bestemmelserne i serviceloven. 
 • Personer, der har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, og som tilhører samme husstand som forældremyndighedsindehaveren og barnet. Det er en forudsætning, at forældremyndigheden over barnet ikke er delt mellem forældrene. 
 • Ugifte samlevende, der tilhører den samme husstand som barnet, og hvor den ene part i husstanden har forældremyndigheden over barnet. 

Der kan højest tildeles valgret til 2 personer på grundlag af samme barn. 

12. Medarbejdere, der samtidig er forældre til børn indmeldt i dagplejen, er ikke valgbare, og kan derfor ikke vælges som forældrerepræsentanter til forældrebestyrelsen. Man har dog valgret og kan således stemme ved valget. 

13. Ved afstemning kan hver forælder, jf. punkt 21, afgive stemme pr. indmeldt barn men kun ved personligt fremmøde. Afstemningen er skriftlig. 

14. Er man forhindret i at deltage i generalforsamlingen og valghandlingen, kan man opstille til bestyrelsen in absentia ved at aflevere en fuldmagt til formanden. Fuldmagten kan afleveres forinden eller på selve mødet. 

Valgprocedure

15. Valg af forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter sker ved simpelt stemmeflertal. Det vil sige, at de personer, der opnår flest stemmer, bliver valgt. 

16. I tilfælde at stemmelighed afholdes der omvalg mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Er der fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning.

17. Det er ikke borgerligt ombud at sidde i forældrebestyrelse, hvorfor hverken forældre eller medarbejdere kan opstilles som kandidater mod deres vilje. 

Udtrædelse af forældrebestyrelsen

18. Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i dagplejen. Suppleanter indtræder derefter. 

Bestyrelsesmedlemmet kan fortsætte i forældrebestyrelsen frem til næste valg, hvis der er flertal herfor i den øvrige del af bestyrelsen. 

19. En medarbejderrepræsentant udtræder af forældrebestyrelsen, når medarbejderen afleverer eller modtager sin opsigelse fra lederen af dagplejen. Suppleanten indtræder herefter. 

20. En forældrerepræsentant kan efter eget ønske udtræde af forældrebestyrelsen i valgperioden. Suppleanten indtræder herefter. 

Generalforsamling

21. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i perioden fra 1. april til 1. maj. 

22. Indkaldelse skal ske ved skriftligt henvendelse til alle forældre eller ved opslag i digitalt forum, som alle forældre har adgang til. Sker indkaldelsen ved digitalt opslag, skal forældrene orienteres herom ved opslag hos de enkelte dagplejere. 

23. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

24. Indkaldelsen skal være skriftlig og indeholde oplysninger om tid og sted samt en dagsorden for generalforsamlingen. 

25. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: 

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Valg til bestyrelse
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Konstituering

26. Forældrebestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand blandt forældrerepræsentanterne i bestyrelsen. Dagplejens leder indkalder til det konstituerende møde, som skal afholdes inden 14 dage efter valget af forældrerepræsentanter i bestyrelsen. 

27. Møderne i forældrebestyrelsen ledes af formanden. Hvis formanden er fraværende, er næstformanden mødeleder. Er både formanden og næstformanden fraværende ved mødet, ledes dette af et medlem, der vælges ved stemmeflertal. 

Mødevirksomhed

28. Der kan kun træffes beslutninger og handles på forældrebestyrelsens vegne i henhold til dagplejens forretningsorden. 

29. Forældrebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Forældrebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne. 

30. Dagplejen er en del af den offentlige forvaltning, og bestyrelsens arbejde er dermed underlagt lovgivning om offentretlige emner, herunder forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven. 

31. Hver forældrerepræsentant i bestyrelsen underskriver en tavshedserklæring. 

Forældrebestyrelsens beføjelser og opgaver

32. Forældrebestyrelsen udøver sin virksomhed indenfor dagtilbudslovens bestemmelser og de mål og rammer, som er fastsat af Kommunalbestyrelsen, og som fremgår af denne vedtægt. 

33. Forældrebestyrelsen fastsætter overordnede principper for dagplejens arbejde. 

34. Forældrebestyrelsen skal inddrages i udarbejdelsen, evaluering og opfølgning af den pædagogiske læreplan. 

35. Forældrebestyrelsen kan ikke behandle enkeltsager vedrørende dagplejens børn, familier og medarbejdere. 

36. Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af personale i dagplejen. 

37. Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelse af dagplejeleder og souschef. I overensstemmelse med de vedtagne spilleregler for decentral ledelse og central styring er det den ansættende aftaleholder, jf. kompetencefordelingsplanen, der tilrettelægger, hvordan forældrebestyrelsens rettigheder implementeres i ansættelsesprocessen. 

38. Forældrebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag om alle spørgsmål, der vedrører dagplejen. Forældrebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunen forelægger den. 

39. Der deltager 1-2 forældrerepræsentanter ved anmeldte dialogbaserede tilsyn. 

40. Kommunalbestyrelsen vedtager det årlige budget. Forældrebestyrelsen fastlægger principper for anvendelse af hele dagplejens budget. 

41. Der kan overføres budgetmidler mellem regnskabsårene i henhold til Faaborg-Midtfyn Kommunes bevillingsregler. 

42. Ændring af styrelsesvedtægten kan kun foretages af Kommunalbestyrelsen efter forudgående høring hos forældrebestyrelsen. 

Kommunalbestyrelsen kan ændre styrelsesvedtægten med 3 måneders varsel. Ændring med kortere varsel kan ske, hvis forældrebestyrelsen og Kommunalbestyrelsen er enig herom. 

43. Vedtægten træder i kraft den 1. september 2013. 

Vedtægten er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune den 14. maj 2013. 

Vedtægten er tiltrådt og underskrevet af forældrebestyrelsen den 20. august 2013.

Styrelsesvedtægt (åbner i nyt vindue)