Pædagogiske supervisorer

De pædagogiske supervisorer har ansvar for at støtte, vejlede, supervisere og føre tilsyn med dagplejerne.

Kontakt én af vores pædagogiske supervisorer

Hvis dit barn går i dagpleje og du fx har nogle spørgsmål om dit barns udvikling eller samarbejdet med din dagplejer er du velkommen til at kontakte en af vores pædagogiske supervisorer.

Her kan du læse om den pædagogiske supervisors funktion.

Pædagogisk supervisor

Lisbeth Drostrup
Tlf. 72 53 40 84

Jeg er uddannet pædagog i 2001, og har i skoleregi arbejdet med børn og unge, der var udfordret i livet. Jeg har været ansat i Dagplejen af 2 omgange siden 2007. Jeg har i et par år været leder i daginstitutionerne i Ringe, men er nu vendt ”hjem” igen. Kombinationen af en stor faglighed, et solidt fundament, det hjemlige og nære miljø som ramme gør Dagplejen til et unikt tilbud, som er skræddersyet til de yngste børn, og til forældre som skal aflevere det vigtigste i deres liv. Jeg har 2 diplommoduler samt en intern uddannelse indenfor ledelse. Jeg vil benytte mig af, de værktøjer jeg kender i forhold til at udvikle og bevare Dagplejen som en fantastisk arbejdsplads til gavn for børn og deres familier.

Pædagogisk supervisor

Lotte Winther Barkholt
Tlf. 72 53 48 03

Jeg er uddannet pædagog 1996 og har siden da arbejdet på daginstitutionsområdet for 0-6 årige børn. Jeg har derfor en bred praktisk pædagogisk viden om små børns udvikling, trivsel og læring. Jeg er uddannet motorikvejleder og har derfor i mit arbejde særlig fokus på børns sansemotoriske og kropslige udvikling. Jeg er meget optaget af relationens betydning for børns udvikling og ser Dagplejen som et unikt pasningstilbud for de mindste. Et miljø hvor tid, nærvær, omsorg og tætte relationer vil være de bedste forudsætninger for det lille barns tryghed og trivsel. Barnet lærer at mestre verden i kendte og overskuelige rammer.  Jeg certificeret i ICDP uddannelsen, som netop tager afsæt i relationen og den voksnes evne til at justere sig i mødet med børnene ud fra en anekendende og ressourceorienteret tilgang.

Pædagogisk supervisor

Louise Møller Madsen
Tlf. 72 53 48 96

”Jeg er uddannet pædagog i 2006 og har en kandidat i pædagogisk psykologi. Jeg har arbejdet 9 år indenfor dagtilbud 0-6 år, hvor jeg har opbygget en bred viden om børns udvikling, deltagelse og fællesskaber. Børns mulighed for læring og udvikling forudsætter tryghed og tillid – det kan Dagplejen! Jeg anser børneperspektivet som en vigtig kilde til udvikling af den professionelle dagpleje, hvortil jeg har et særligt fokus på betydningen af det inkluderende og udviklende forældresamarbejde”.

Pædagogisk supervisor

Mie Fruergaard
Tlf. 72 53 48 21

Jeg er uddannet pædagog i 2005 og har siden arbejdet både inden for specialområdet, i vuggestue, i børnehave og i skole og SFO, hvilket har givet mig en bred pædagogisk erfaring. Derudover har jeg i en periode arbejdet både som souschef og leder i en børnehave.
Jeg vægter forældresamarbejde, tidlig indsats og spejling af børnene, så de udvikler sig til selvstændige livsduelige børn med selvværd. Jeg har fokus på børnenes udviklingsrum. Børnene skal hver dag mødes af glade, rummelige, inspirerende, omsorgsfulde og nærværende voksne, som giver det enkelte barn mulighed for at være aktiv medskaber af sin egen dagligdag og læring.

Pædagogisk supervisor

Tina Nyholm
Tlf.  72 53 48 04

"Jeg er uddannet pædagog i 1993 og har været ansat i Dagplejen siden 2007. Jeg er derudover uddannet motorikvejleder i 2010, og har viden om motorikkens betydning for barnets motoriske, personlige og sociale udvikling. Jeg har ligeledes erfaring med sensitive børn og for tidligt fødte børn. I 2016 uddannede jeg mig derudover til inklusionsvejleder, og bruger det i min hverdag i forhold til læringsmiljøer og med fokus på at børn udvikler sig i fællesskaber. I 2017 certificeres jeg i neuroaffektiv udviklingspsykologi hos Susan Hart. Jeg arbejder ud fra det teoretiske fundament om den treenige hjerne, og har i samarbejde med dagplejerne fokus på hjernens følelsesmæssige udvikling, og hvordan vi kan hjælpe børnene til at regulere deres følelser".