Kvalitet i dagplejen

Læs mere om hvordan dagplejen sikrer kvalitet og føre tilsyn til dagligt


Faaborg-Midtfyn Kommune skal i følge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagpleje. Vores teamledere udfører tilsyn ved besøg hos dagplejerne med jævne mellemrum. Derudover er der et overordnet tilsyn, sidst fra 2021, hvor vi gennemførte en kvalitetsmåling og tilsyn med dagplejen. Kvalitetsmålingen er et styringsværktøj, der skal sikre udvikling af fortsat høj kvalitet i dagplejen. I konklusionen skal tilsynet vurdere hvorvidt institutionen har et tilfredsstillende eller mindre tilfredsstillende resultat. Den samlede vurdering er, at Dagplejen har et tilfredsstillende resultat.

Tilsyn af dagplejere

Teamlederen fører tilsyn hos hver enkelt dagplejer og er ansvarlige for den pædagogiske udvikling i Dagplejen. Dagplejen har udviklet et tilsynskoncept til dagplejens lovpligtige uanmeldte og anmeldte tilsyn.

Tilsynet sker i henhold til Dagtilbudsloven § 5. Tilsynet skal sikre:

 • At dagplejens praksis, såvel i hjemmet som i legestuen, er i overensstemmelse med både lovgivning, læreplanen, den sammenhængende børnepolitik, handleguide, samt dagplejens aftalemål for indeværende år.
 • At dagplejeren har de fornødne kvalifikationer til udførelsen af opgaverne.
 • At metoder, aktiviteter mv., sker indenfor forsvarlige og betryggende rammer.
 • At dagplejeren formår at etablere en anerkendende og kærlig relation med de enkelte børn.

Tilsynet foregår i dagplejehjemmet fra kl. 10-13. Der er 3 faser i tilsynet:

 1. Dialogen- Referatet som teamlederen udarbejder på baggrund af dialogen.
 2. Fælles opsamling, så der er enighed om referatet.
 3. Referatet udfyldes på hvert tilsynsbesøg.

Teamlederen mailer skemaet til dagplejeren, når tilsynsbesøget er afsluttet. Teamlederen og dagplejer har dermed alle tilsynsskemaer elektronisk.
Det udfyldes ét skema ved tilsynsbesøg i hjemmet ved hvert tilsyn, ét andet skema ved tilsyn i legestuen som udfyldes en gang pr. år.

Dagplejen skal gennemføre følgende tilsyn årligt. Der er 5 tilsynsbesøg fordelt mellem dagplejehjemmet og legestue. Det ene tilsynsbesøg i dagplejehjemmet er uanmeldt.

Seneste tilsyn

Tidlig forebyggende indsats af børn

Dagplejen har stor opmærksomhed på hvert enkelt barns trivsel og udvikling, da tidlig indsats har stor betydning for barnets senere barndom og fremtidige liv.

Dagplejen arbejder målrettet med tidlig forebyggende indsats og målet med den tidlige forebyggende indsats er primært, at forebygge sociale problemer, sygdomme og andre vanskeligheder, der kan få negative konsekvenser for barnets udvikling og trivsel.

Dagplejen er det primære pasningstilbud og dermed det første dagtilbud i mange børns liv. Derfor har Dagplejen et særligt ansvar overfor børnene og forældrene, når vi taler om at sikre børnenes trivsel og udvikling.

Den styrkede pædagogiske læreplan

For at sikre dit barns alsidige udvikling arbejder vi med udgangspunkt i den ' Ny styrkede pædagogiske læreplan' .

I dagplejen arbejder vi ud fra 6 læringstemaer:

 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fælleskab
 • Alsidig personlig udvikling.

Alle vores dagplejere er særligt uddannede i at skabe udviklende læringsmiljøer for alle børn. Din dagplejer arbejder systematisk og målrettet med dit barns udvikling og læring gennem pædagogiske aktiviteter, som både tager afsæt i børnegruppens sammensætning og det enkelte barns ressourcer og behov. I Dagplejens pædagogiske læreplan giver vi dig et indblik i, hvordan vi løbende arbejder med at skabe en tryg, anerkendende og lærerig børnekultur, som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.

Din dagplejer beskriver sit arbejde i en læringsmodel, som er dagplejerens arbejdsredskab med at understøtte dit barns udvikling.

Læs den styrkede pædagogiske læreplan

Uddannelse og kurser

Vi arbejder intensivt på at tilbyde uddannelsesforløb eller kurser til vores dagplejere. Eksempler på kurser er "Barnets første 1000 dage el. ' Uddannelse for erfarne dagplejere' med flere underlæggende temaer og forløb. Dagplejerne tilbydes kursus af forskellig varighed og I forældre får besked af dagplejeren, når personen skal på kursusforløb.