Formandens beretning v. Camilla Kofoed Jensen den 18. marts 2021

Normalt afholdes der generalforsamling én gang årligt, men denne gang er det to år siden, at vi sidste har afholdt generalforsamling, og jeg vil derfor, ganske kort, forsøge at samle op på de sidste to års bestyrelsesarbejde. 

Først vil jeg lige nævne, at jeg overtog formandsposten i det nye år, da den tidligere formand fraflyttede kommunen. Indtil da sad jeg som næstformand. 

I 19/20 arbejdede vi blandet med at revidere dagplejens generelle principper. Her havde vi fokus på, at dagplejen skal være et sted, hvor børnene oplever ro, tryghed og forudsigelighed. Det var samtidigt også vigtigt for os, at det aktive udeliv blev prioriteret. Vi udarbejdede også høringssvar, hvor vi argumenterede for, hvorfor det er afgørende, at børnene får lov at blive i dagplejen til de er 2 år og 11 mdr. fremfor 2 år og 9 mdr. som det blev foreslået under budgetforhandlingerne. Vi udarbejdede ydermere et læserbrev, som blev bragt i Fyens Stiftstidende, hvor vi støttede op om dagplejernes kamp for at bibeholde deres forhåndsaftale. Vi havde et mål om at udkomme med nyhedsbreve to gange årligt, hvilket vi også formåede i 19/20, men så ramte Covid-19!

2020, blev et år, der selvfølgelig var præget af Corona, men dagplejen har også stået overfor en stor ledelsesmæssig omstrukturering, der har sat sit præg på deres hverdag. Det var derfor et hårdt år, som ramte dagplejen både på et praktisk plan, men sandelig også et følelsesmæssigt plan. Dagplejerne har konstant skulle forholde sig til ny retningslinjer, frygten for smittespredning og mange timers ekstra rengøring. Samtidig har de forholdt sig til usikkerheden omkring, hvordan deres hverdag ville se ud efter en omstrukturering. Men I dagplejere skal vide, at vi som forældre anerkender, at det har været hårdt og svært, og vi sætter pris på jeres utroligt store stykke arbejde, hvor I har formået at bevare hverdagen og de trygge rammer I altid skaber for vores børn. 

På baggrund af både Corona og omstrukturering, har bestyrelsesarbejdet i høj grad også været påvirket, og vi har derfor ikke haft mulighed for at arbejde med nyhedsbreve osv. Som vi ellers havde planlagt. Dog deltog to forældremedlemmer i efteråret, i et dialogmøde. Her diskuterede vi, sammen med, dagplejens leder, Lene Stokholm, lokalpolitikkere, øvrige daginstitutioner og chefen for Opvækst og Læring, hvad god kvalitet er. Vi kunne konkludere, at for os forældre i dagplejen, er det vigtigt at blive orienteret og få synlighed i dagplejen og vores børns hverdag. 

I forbindelse med omstruktureringen er det blevet besluttet, at dagplejen forbliver en samlet enhed, med én overordnet ledelse. Men der er blevet ansat fire (snart fem) nye teamledere, som er blevet tildelt et område i kommunen. Teamlederne skal understøtte dagplejerne pædagogisk og ledelsesmæssigt. Jeg har, som formand, deltaget i ansættelsesudvalget og været med til at ansætte de fire nye teamledere. Det har været en rigtig spændende proces at være med i og have indflydelse på. 

På grund af usikkerheden omkring den nye struktur i dagplejen, blev der i 2020 derfor ikke afholdt generalforsamling, hvorfor den siddende bestyrelse alle har siddet i to år. Dog har der været en del fraflytninger, og vi er derfor en tynd bestyrelse, der har brug for nye kræfter. Vi har brug for en stærk forældrebestyrelse, der kan være med til at sikre, at dagplejen fortsat står stærkt. I bestyrelsen mødes vi seks gange årligt, hvor vi arbejder med forskellige emner og problematikker. Møderne foregår i Broby og er altid hyggelige.  Vi lægger vægt på den gode og uformelle dialog, og ikke mindst den gode stemning. 

Til slut vil jeg som formand rigtig gerne takke hele bestyrelsen for alle de fysiske og online møder vi har afholdt og ikke mindst for et rigtig godt og spændende samarbejde. 

Og så skal der også lyde en kæmpe tak til alle dagplejere og ledelse for den store indsats I gør hver dag. Jeres engagement og lyst til at skabe gode rammer for vores børn er simpelthen imponerende.

Camilla Kofoed Jensen

Formand for forældrebestyrelsen